Onze school

Visie

Onze schoolvisie is het vertrekpunt voor alle activiteiten binnen de school. Met het hele team proberen we de inhoud ervan elke dag waar te maken in de klas. Hieronder kan je onze schoolvisie, maar ook de zorgvisie terugvinden.

Visie

Schoolvisie
Zorgvisie

Schoolvisie

Wij (vrije basisschool ’t SJIBke) zijn een warme school waar de deur open staat voor iedereen en waar elk kind zich thuis voelt. Daarvoor creëren wij een veilige, geborgen leeromgeving. Zo krijgt elk  kind de kans en de ruimte om te groeien, om zich te ontwikkelen en te ontplooien vertrekkend vanuit zijn eigen aanleg en talenten. We geloven in ieders groeikracht en zoeken als enthousiaste ploeg leerkrachten naar het beste voor ieder kind.

Groeien via een evenwichtige, harmonische ontwikkeling.

Elke dag ervaren we hoe snel onze maatschappij evolueert. We willen elk kind een stevige basis voor die onbekende toekomst meegeven. Daarom brengen we hen niet alleen de kennis bij maar ook de vaardigheden en attitudes die ze zullen nodig hebben in hun ganse, verdere leven:

  • zelfstandig werken, ondernemingszin
  • goede communicatietechnieken, samenwerkingsbereidheid
  • een correcte omgang met media, zeker de sociale media
  • een open en kritische blik op de wereld, de anderen en zichzelf om zo verantwoorde keuzes te kunnen maken
  • een respectvolle en duurzame benadering van het milieu en de wereld waarbij ze ook leren een engagement op te nemen.

Onze samenleving  wordt ook steeds meer en meer pluralistisch en multicultureel. We willen alle kinderen hiermee laten kennismaken en hun plaats in die samenleving leren vinden. De eindtermen, vertaald in de leerplannen van het katholiek basisonderwijs, zijn hierbij onze uitgangspunten.

Groeien door een stimulerend opvoedingsklimaat.  

Enerzijds gaan we uit van de leefwereld van de kinderen en anderzijds van de hen omringende wereld. Zo staan we open voor hun inbreng en hun interesses, maar betrekken we ook inspirerende persoonlijkheden bij ons onderwijs waardoor de kinderen een rijkere kijk op de samenleving verwerven.

Kinderen willen van nature steeds nieuwe dingen ontdekken, leren kennen. Wij prikkelen hun nieuwsgierigheid door zinvolle en leerrijke uitdagingen.

Niet alles lukt van de eerste keer. Het leert hen door te zetten met vallen en opstaan, het leert hen om te gaan met eigen mogelijkheden en beperkingen. Het leert hen om met een goede werkhouding tot een eindresultaat te komen.

Waar mensen samen leven en samen leren, ontstaan spanningen en zelfs conflicten. Die in overleg, in dialoog, geweldloos leren oplossen, maakt leerlingen weerbaarder, sterker.

We hanteren leersituaties zoals groepswerk, coöperatief leren en  andere werkvormen die leerlingen  veel kansen bieden om met elkaar in interactie te gaan. Zo leren ze leiding te geven en leiding te volgen, te luisteren naar elkaars mening, samen problemen op te lossen, rekening te houden met  elkaar. We trachten de kinderen zoveel mogelijk actief bij het leerproces te betrekken. Leren is doen en doen  is leren. Door de kinderen te begeleiden bij het expliciet nadenken over hun handelen en hun leren, proberen we hen hun eigen leerproces een stuk in handen te geven. Op deze manier worden ze mee verantwoordelijk voor hun eigen leren en kan dit bijdragen tot een realistisch en positief zelfbeeld, en tot waardering van eenieders inspanning en resultaat.

Groeien mits een brede zorg.

In ons kwaliteitsvol onderwijs bouwen wij een zelfde brede basiszorg in voor elke leerling. Daartoe stellen wij ook gedifferentieerd werken in elke klas centraal.

Indien deze basiszorg onvoldoende blijkt te zijn, zullen we samen met de zorgleerkrachten en de ouders op zoek gaan naar meer zorg op maat.  Soms is er externe hulp nodig.  Dan organiseren we   een open, eerlijk en vertrouwelijk gesprek met de ouders en het kind, het CLB, en externe hulpverleners.

Groeien in geloofsbeleving.  

Kinderen zijn kleine zinzoekers die uitkijken naar mensen die hen de weg tonen. We  zullen hen de waarden voorleven waarin we als christelijk geïnspireerde mensen zelf geloven. We brengen deze waarden in de aandacht doorheen het dagelijkse klas-en schoolleven en hopen zo dat alle betrokkenen in onze school ze doorgeven aan elkaar: respect en zorg voor mens en natuur, geluk, vriendschap, vriendelijkheid, plezier, opkomen voor elkaar, behulpzaamheid, samenhorigheid, aandacht voor de zwakkere, evenwaardigheid.

Als katholieke school willen we tevens een dialoogschool zijn. We creëren bewust openheid naar de verschillende levensvisies en levenshoudingen. Er is ruimte voor ontmoeting met andersgelovigen of niet-gelovigen. In deze ontmoeting willen we met respect kijken naar andere overtuigingen, maar vragen wij ook respect en loyaliteit voor onze overtuiging, verwoord in dit opvoedingsproject.

Groeien naar een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid.

Als lerarenteam willen we samen enthousiast  vooruit. Daarom werken we voortdurend aan onze professionalisering door nascholing, uitwisseling en overleg met elkaar, met basis- en secundaire scholen uit  scholengemeenschap “ARCADIA” .

Voor bijkomende ondersteuning doen we ook een beroep op de pedagogische begeleidingsdienst.

Bij heel wat activiteiten kunnen we bovendien rekenen op de hulp en belangstelling van ouders, grootouders, natuurouders en andere experten binnen een bepaald domein.

Verankerd in parochie en lokale gemeenschap nemen wij als school deel aan hun initiatieven.

Ten slotte en bovenal willen we een gemeenschap zijn waar alle onderwijsparticipanten zich ten volle inzetten voor een open, warme school ten voordele van alle leerlingen en van elke leerling apart.

Zorgvisie

We zorgen een veilige leeromgeving. We willen een warme school zijn waar zowel kinderen, ouders, leerkrachten en directie zich goed voelen, zich wel bevinden.

Wij geloven in de groei- en de ontwikkelingskansen van elk kind vanuit zijn eigen aanleg en talenten.

Omdat elk kind uniek is, geven we elk kind de kans en de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen. Daarom is differentiatie over de ganse lijn belangrijk.

We voorzien een sterk aanbod voor iedereen. Een aanbod waar zoveel mogelijk leerlingen voordeel uit halen. De krachtige leeromgeving staat hier centraal.

We trachten de kinderen zoveel mogelijk actief bij het leerproces te betrekken.
Leren is doen en doen is leren.

We werken volgens het handelingsgericht werken en zorgen dat we planmatig werken.

We stellen haalbare doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren.

Het leerproces is belangrijker dan het product.
Door preventief te werken, te observeren, te remediëren, te reflecteren, bij te sturen door goede feedback en breed te evalueren (proces en product) proberen we zo goed mogelijk tegemoet te komen aan het leerproces van elk kind.

Goede communicatie en het onderling overleg over het kennen, kunnen en zijn van het kind met alle betrokken personen willen we optimaliseren. Een open, eerlijke en vertrouwelijke houding is hierbij belangrijk.

Het gebruik van een efficiënt volgsysteem is opportuun voor een goede opvolging.